මුදල් ඉපයීම්

    මුදල් ඉපයීම


  • ඔබට ඔබ ලියා ඇති ලිපි හෝ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සදහා උපයා ඇති මුදල් ප්‍රමාණය පිලිබද වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මගේ ගිණුමේ ඉපයීම් button එක click කරන්න.

  • එහි පළමුව ඔබ ලියා ඇති සියළුම ලිපි ප්‍රමාණය පෙන්වනු ලබයි ඉන්පසුව කතෘ අනුමැතිය හිමිව ඇති ලිපි ප්‍රමාණය පෙන්වනු ලැබේ. එනම් අප වෙබ් අඩවියේ පල කිරිමට අවසර ලැබුණු ලිපි ප්‍රමාණයයි. ඔබට මුදල් හිමිවන්නේ එම කතෘ අවසරය ලැබු ලිපි ප්‍රමාණය අනුවය.

  • එයිනුත් මුදල් ගෙවිම්ට කතෘ අවසරය හිමි වූ ලිපි ප්‍රමාණය පහතින් දක්වා ඇත. (කතෘ අවසරය හිමිවන ලිපි සදහා පහතින් ඇති කොන්දේසි හා නීති රීති පිිළිබද ඇති වැඩිදුර තොරතුරු බලන්න).

  • ඔබේ ලිපි සදහා like කිරිමෙන් උපයා ඇති මුදල් ප්‍රමාණය ඉන්පසුව දක්වා ඇත. පසුව ලිපි වලින් උපයා ඇති මුදල් ප්‍රමාණයද දක්වා ඇත.

  • ඔබ ලිපි වලට අමතරව ප්‍රශ්ණ පත්‍ර ද සකසා ඇත්නම් එයට උපයා ඇති මුදල් ප්‍රමාණය දක්වා ඇත.
  • අවසානයේ ඔබට ගෙවිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයත් අප විසින් ගෙවා ඇති මුදල් ප්‍රමාණයත් ලැබිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයත් පිළිබද පැහැදිලි වාර්තාවක් මේ තුලින් ලබා ගත හැක.