• ප්‍රධාන පිටුවට පැමිණීමෙන් පසු පහතින් ඇති ශ්‍රෙණි අතරින් ඔබට අවශ්‍ය ශ්‍රෙණිය තෝරාගන්න. ශ්‍රෙණිය click කිරිමෙන් පසු එම ශ්‍රෙණියට අදාල විෂයන් ඔබට දැකගත හැකි වේ. එයින් විෂය තෝරා ගත් පසු එහි ඔබේ විෂය නිර්දේෂයට අදාල පාඩම් සියල්ල ලැබේ.


  • විෂය click කිරිමෙන් පසු ඔබට ඉහතින් විෂයට අදාල වෙනත් ලිපි ඊට අදාල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍ර ඇතුළු වෙනත් ප්‍රශ්ණ පත්‍ර විෂයට අදාල අප වෙබ් අඩවියේ ඇති වෙනත් පාඨමාලා හා විෂය සමගාමි විඩියෝ පට ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත.

  • පාසල් විෂයක් නොවන වෙනත් විෂය පථයක් සම්බන්ධ දැනුම ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නම් වෙනත් යන Button එක click කිරිමෙන් ලබාගත හැකිය උදාහරණ ලෙස බැංකුකරණය හා සහ මූල්‍ය සේවා පරිපාලන සේවා වැනි විෂයන් සදහා