සමගිය



ලිපි
ඉගි වැකි | රටවල් වලට අදාල අගනගර හා මුදල් ඒකක | ආහාර | ජාතික කොඩිය | ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් නෝට්ටු | ශ්‍රී ලංකාවේ ඡාතිකත්වය | ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ප්‍රධාන වැව් සහ ඵහි ප්‍රධාන අංග | විවිධ රැකියාවන් හා බැදුණු භාෂා | ආනන්ද සමරකෝන් මහතා | විරුද්ධ පද | විවිධ භාෂාවන්ට අයත් වචන | උපමාව සහ උපමේය | කරත්ත කවි 2 | දරු නැලවිලි කවි | ප්‍රස්තාව පිරුළු -3 | පතල් කවි -2 | සිංහල භාෂාව රසවත් කරන ජන කවි අතරින් කුරක්කන් කවි | 2020 ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 03 -2020 | යුගල පද 02 | ආප්තෝපදේශ | ඉඟිවැකි හෙවත් රූඪි 02 | තනිපද 02 | තේරවිලි | 2020 ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02 | 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය සදහා කෙටි යෙදුම් | යුගල පද 01 | ඉඟි වැකි හෙවත් රූඪි 01 | ක්‍රියාපද හා විශේෂණ පද | සමානාර්ථ පද හා විරුද්ධාර්ථ පද | තනිපද 01 | 2020 ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 01 | ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 13 | ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 12 | විවිධ කර්මාන්තවල යෙදෙන වචන කිහිපයක් ඉගෙන ගනිමු | 5 ශිෂත්වය විභාගය සදහා ආප්තෝපදේශ ඉගෙන ගනිමු | 5 ශිෂත්වය විභාගය සදහා කෙටි නාම ඉගෙන ගනිමු | ආහාරවල අඩංගු පෝෂක කොටස් ගැන දැන ගනිමු | ශිෂ්‍යත්ව අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - 01 පරිසරය | තේරවිලි 50ක් | තනි පද 2 | පුංචි පහේ හපණුන්ට ගී රස වින්දනය |